Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Esimies työturvallisuuden kehittäjänä

Turvallisuuskulttuuri

Esimies on oman työyhteisönsä työturvallisuuden kehittäjä. Esimiehen tulee kuunnella ja pyrkiä viemään eteenpäin alaisiensa esiin tuomia turvallisuuteen liittyviä aiheita. Esimies osallistuu myös aktiivisesti tapaturmien tutkintaan ja turvallisuushavaintojen käsittelyyn. Esimies huolehtii, että hänen alaisensa on perehdytetty työhön ja heillä on kaikki tarvittavat välineet ja suojaimet, jotta työ voidaan tehdä turvallisesti.

Esimies suorittaa alueellaan turvallisuuskierroksia ja -tarkastuksia.

Esimiehen käytös ja varustus – Esimerkkinä toimiminen

Esimiehen käytöksen tulee olla yrityksen asettamien ohjeiden ja määräyksien mukaista. Mitä korkeammassa asemassa henkilö on, sitä tärkeämpää yrityksen ohjeiden ja määräyksien mukaan toimiminen on.

Konkreettisena ja näkyvänä esimerkkinä voidaan pitää sitä, että esimies käyttää vaadittavia suojavarusteita ja kulkee määriteltyjä jalankulkureittejä pitkin. Vaatimukset saattavat pitää sisällään yksityiskohtaisiakin asioita, kuten esimerkiksi että kypärän leukahihnan tulee olla kiinnitettynä. Esimiehen liikkuessa tuotantotiloissa hänen toiminnassaan tai varustuksessaan ei tulisi olla huomautettavaa.

Jos esimiehen toiminnassa kuitenkin on huomautettavaa, tulee huomautus ottaa positiivisesti vastaan ja korjata toimintaa sen mukaisesti.

Esimerkkitapaus: Erään yrityksen työturvallisuupäällikkö saapui tehdasvierailulle ja saapuessaan työhalliin hänet pysäytettiin, koska hänellä ei ollut toimipisteessä vaadittuja viiltosuojahanskoja (uusi lisäys ohjeisiin). Päällikkö kiitti työntekijää huomautuksesta ja kävi noutamassa vaaditut suojakäsineet. Työturvallisuupäällikkö teki tapauksesta positiivisen turvallisuushavainnon, jossa hän korosti työntekijän esimerkillistä toimintaa.

Esimiehiä sekä työntekijöitä tulee rohkaista puuttumaan kaikkeen vaaralliseen toimintaan riippumatta siitä, onko henkilö toinen työntekijä, urakoitsija vai yrityksen toimitusjohtaja. Säännöt koskevat kaikkia ja toimintaa tulee johtaa esimerkillä.

Turvallisuuspoikkeamiin reagointi

Esimiehen on syytä jo oman lainsäädännöllisen esimiesvastuunsa vuoksi osallistua tapaturmien tutkintaan sekä turvallisuushavaintojen käsittelyyn. Esimiesasemassa toimiville henkilöille kannattaa järjestää koulutusta tapaturmien tutkintaan.

Havaitessaan vaarallista toimintaa esimies keskeyttää toiminnan ja ohjaa toimimaan turvallisesti. Virheitä on usein helpompi havaita, mutta on myös tärkeää huomata, kun asiat tehdään oikein ja turvallisesti. Turvallisesta toiminnasta on hyvä kehua työntekijöitä.

Kun kohdataan työturvallisuuteen liittyviä poikkeamia tai tapaturmia, on tärkeää, että tapaukseen osallisia henkilöitä ei syyllistetä. Tämä vaikeuttaa tapauksen selvittämistä ja tapauksesta oppimista. Tavoitteena tulisi aina olla vastaavien tapauksien ennalta estäminen, eikä syyllisen löytäminen.

Jos kuitenkin turvallisuusmääräyksiä rikotaan toistuvasti ja tahallisesti, tulee asiaan puuttua tiukasti kurinpidollisin keinoin. Jos tahalliseen toimintaan ei puututa, säännöt menettävät nopeasti merkityksensä ja pidemmällä aikavälillä tämä vaikuttaa koko yrityksen turvallisuuteen.