Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Sisäinen liikenne

Toimintamallit ja ohjeet

Toimipisteiden sisällä tapahtuvien onnettomuuksien ja tapaturmien vähentämiseksi liikennejärjestelyt tulee suunnitella huolellisesti. Erityisesti erilaisien liikkuvien koneiden ja ihmisten törmääminen on estettävä.
Ensisijaisena toimenpiteenä toimipisteen liikenne tulee suunnitella siten, että törmäysten mahdollisuus on mahdollisimman pieni. Koneille ja ihmisille tulee varata erilliset kulkureitit, jotka on erotettu toisistaan tai vähintään merkitty. Hyvänä käytäntönä on myös erottaa henkilöautoliikenne työkoneliikenteestä. Tärkeää on kulkureittien selkeys ja merkintä, jotta kukaan ei vahingossa kulje väärää reittiä ja altista itseään tai muita vaaroille. Suunnittelussa on syytä käyttää apuna alueen pohja- tai ilmakuvaa. Suunnittelun lopputuloksena tehdään toimipisteen kirjallinen liikennesuunnitelma (pohja ladattavissa sivuston alalaidasta).


Työskentely alueella ja etenkin työkoneiden läheisyydessä liikkuessa on hyvä käyttää huomioväristä vaatetusta näkyvyyden parantamiseksi. Yksinkertaisinta on määrittää tietty varustetaso koko tuotantoalueella käytettäväksi.
Alueelle saapuessa on hyvä olla nähtävillä opastekyltti, jonka perusteella alueella asioivat löytävät vaivatta oikeisiin paikkoihin. Samassa kyltissä tai sen yhteydessä voi olla ilmoitettuna myös alueella vaadittavat henkilönsuojaimet sekä muut huomioitavat ja tarpeelliset tiedot.

Kyltistä on nähtävissä vaaditut suojaimet, tärkeimmät paikat toimipisteessä, nopeusrajoitus, kokoontumispaikka, pysäköintialueet sekä yhteystiedot.

Työkoneiden ja ajoneuvojen reitit

Ajoväylien tulee olla merkittyjä, riittävän leveitä ja alustan tulee kantaa käytettävän kulkuvälineen paino varmasti. Riittävän leveänä yksisuuntaisena väylänä voidaan pitää kaksi kertaa koneen leveyttä vastaavaa väylää ja kaksisuuntaisen väylän leveyden tulisi olla kolme ja puoli kertaa koneen leveys.

A = työkoneen leveys B= puolet työkoneen leveydestä

Ajoneuvojen ja työkoneiden törmäysriskiä voidaan myös vähentää muuttamalla ajoneuvoliikenne yksisuuntaiseksi ja toimipisteen ympäri kiertäväksi, jos se on toimipisteen toiminta huomioon ottaen mahdollista. Näin vähennetään tarvetta kohdata muita ajoneuvoja ja koneita.

Risteyksissä on varmistettava hyvä näkyvyys. Näkyvyyttä voivat haitata esim. rakennukset, varastoidut tuotteet tai kasvillisuus. Myös viistot risteykset aiheuttavat haasteita ajoneuvojen katvealueiden vuoksi. Tämän takia on pyrittävä suosimaan suorassa kulmassa olevia risteyksiä tai samansuuntaisia liittymiä.

Tarvittaessa risteyksissä on erikseen merkittävä väistämisvelvollisuus kärkikolmioilla tai stop-merkillä.
Ajoneuvojen lastaukselle on hyvä varata ja merkitä selkeä paikka niin, että se häiritsee muuta liikennettä mahdollisimman vähän. Ajoneuvojen ja työkoneiden pysäköinnille on varattava ja merkittävä paikka. Työkoneiden ja ajoneuvojen pysäköiminen muualle kuin varatuille paikoille on kielletty.

Jalankulkureittien erotus ajoneuvo- ja työkoneliikenteestä

Jalankulkijoiden suojaamisessa lähtökohtana on erillisien kulkureittien järjestäminen ja niiden suojaaminen. Tehokkaana tapana on erottaa kulkuväylä moottoroidusta liikenteestä tukevilla aidoilla tai muilla vastaavilla elementeillä. Tärkeitä huomioitavia kohtia ovat rakennusten kulmat, oviaukot sekä ajoneuvoväylän ylittämiseen tarkoitetut kohdat.

Rakennusten kulmat voivat aiheuttaa vaaratilanteita, jos työkoneen kuljettaja ajaa kulman läheltä eikä huomaa kulman takana olevaa jalankulkijaa. Selkeästi merkitty ja erotettu kulkuväylä estää törmäyksen.

Ajoväylä ja kävely reitti on merkitty selkeästi

Työkoneiden ja jalankulkijoiden tulee käyttää erillisiä kulkuväyliä mennessään sisään tai poistuessaan rakennuksesta. Jalankulkijoiden oviaukot, jotka johtavat ajoneuvoväylän välittömään läheisyyteen on suojattava niin, että ajoväylälle ryntääminen vahingossa ei ole mahdollista.

Jalankulkuväylän ylittäessä koneiden reitin, voidaan ylitys merkitä suojatien merkillä ja tarvittaessa korostaa korotetulla suojatiellä.

Sisäisen liikenteen kehittäminen on jatkuva prosessi. Työntekijöitä ja muita alueella asioivia tulee rohkaista tekemään turvallisuushavaintoja ja ehdottamaan parannuksia olemassa oleviin järjestelyihin. Kaikkien on sitouduttava noudattamaan ohjeita ja sääntöjä.