Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Konesuojaukset

Laitteet, koneet ja ympäristö

Konesuojauksilla tarkoitetaan koneiden osia ja erikseen lisättyjä osia, joiden tarkoitus on suojata koneen käyttäjää ja sivullisia koneen aiheuttamilta vaaroilta. Mahdollisia vaaroja voivat olla:

  • Pyöriviin tai liikkuviin osiin takertuminen
  • Osien väliin puristuminen
  • Viillot ja pistot koneen terävistä osista
  • Esineiden sinkoutuminen tai putoaminen.
  • Sähköisku
  • Palovammat
  • Virheellinen käyttö
  • Vahinkokäynnistys

Vain ehjiä koneita ja laitteita saa käyttää. Koneiden ja laitteiden kuntoa on hyvä tarkkailla säännöllisin väliajoin. Koneille tulee olla käyttöohjeet ja työntekijät tulee opastaa koneiden käyttämiseen. Rikkoutuneet tai puutteellisesti varustetut koneet ja laitteet tulee poistaa käytöstä. Hyvä tapa käytöstä poistamiseksi on käyttövoimasta erotus, koska se estää laitteen käytön kokonaan.

Suojaus

Suojattavia kohteita ovat kaikki liikkuvat, kuumat tai terävät osat. Suojien tarkoituksena on estää pääsy vaara-alueelle sekä estää kosketus vaaraa aiheuttaviin osiin.

Suojaus voidaan toteuttaa peittämällä vaaratekijät esimerkiksi suojaverkolla, niin että verkon välistä ei yletä koskettamaan vaaraa aiheuttavia osia. Suojauksia suunnitellessa on syytä huomioida myös kunnossapidon tarpeet. Vaihtoehtona voidaan käyttää myös tunnistimia, jotka pysäyttävät koneen ihmisen lähestyessä sitä.

Suojauksien tulee olla tukevia ja kestäviä. Suojauksien kiinnityksien avaamisen tulee vaatia työkalujen käyttöä tai suojauksen avaamisen tulee pysäyttää kone luotettavasti. Esimerkiksi huoltokäyttöön tarkoitettu luukku tai portti voidaan varustaa rajakytkimellä, joka pysäyttää koneen. Rajakytkin vastaa toiminnaltaan hätäpysäytintä. Rajakytkimet ja tunnistimet eivät kuitenkaan sovellu kuumien osien suojaamiseen. Rajakytkimien ja porttien tilalla voidaan joissain tapauksissa käyttää myös valoverhoja, jotka pysäyttävät koneen sitä lähestyttäessä. Rajakytkimiä ei tule käyttää laitteen pysäyttämiseen tarkoituksellisesti, eivätkä ne korvaa käyttövoimasta erottamista huoltotöissä.

Koteloidessa laitteisto tiiviisti suojilla, laite on turvallinen, mutta huoltotöiden toteutus on usein hankalampaa.
Suojauksien toteuttaminen alueita rajaamalla mahdollistaa turvallisen työympäristön ja jättää riittävästi tilaa huoltojen toteutukseen. Huollot voidaan toteuttaa ilman, että suojat puretaan kokonaan.

Ohjaimet ja hallinta

Koneiden ja laitteiden ohjaimien tulee olla selkeät ja ehjät. Jos laitteita tai koneita on useita, tulee ohjaimesta käydä ilmi, minkä laitteen tai koneen ohjain on kyseessä.  Käynnistyspainikkeet tulee suojata siten, että vahinkokäynnistys ei ole mahdollista esim. esineiden putoamisen tai vahinkokosketuksen takia.

Käynnistyspaikalta on pystyttävä näkemään, että koneen toiminta-alueella ei ole ketään. Jos tämä ei ole mahdollista, laitteen on annettava automaattisesti ennen käynnistystä varoitussignaali (valo/ääni). Varoitussignaalin jälkeen on oltava riittävästi aikaa poistua vaara-alueelta.

Koneilla ja laitteilla tulee olla hätäpysäytin. Hätäpysäyttimien tulee olla paikoissa, joista konetta tai laitetta käytetään sekä laitteen läheisyydessä. Hätäpysäyttimen tulee olla selkeästi merkitty ja tunnistettavissa hätäpysäyttämeksi. Hätäpysäytin voi olla painike tai vaijeri. Hätäpysäyttimien toiminta on hyvä varmistaa ajoittain. Hätäpysäyttimiä ei tule käyttää koneen pysäyttämiseen normaalitilanteessa. 

Hätäseisvaijeri

Jokainen kone ja laite pitää olla mahdollista kytkeä irti käyttövoimastaan ja kytkentä tulee olla lukittavissa. Tällä varmistetaan, että huoltotyöt voidaan toteuttaa turvallisesti. Mahdollisissa laitteiden rikkoutumisissa kytkintä voidaan käyttää myös estämään laitteen käyttäminen.

Lukittu ja merkitty sähkökytkin