Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Turvallisuuskeskustelut

Turvallisuuskulttuuri

Turvallisuuskeskustelulla voidaan tarkoittaa useita tilanteita, joissa työpaikalla keskustellaan turvallisuudesta. Keskustelut voivat olla suunniteltuja ja liittyä johonkin aikaisempaan tapahtumaan, josta on tehty turvallisuushavainto tai ne voivat olla hyvin vapaita keskusteluja. Tärkeää on varata riittävästi aikaa keskustelulle.

Esimiehen ja alaisen välinen turvallisuuskeskustelu

Esimiehen tulee huolehtia alaistensa turvallisuudesta ja keskustelut ovat oiva tapa saada sekä jakaa tietoa työn turvallisuudesta. Ajoittain on hyvä pitää kahdenkeskeisiä keskusteluja, jotta henkilöt saavat mahdollisuuden kertoa asioita, joita he eivät välttämättä ryhmässä kertoisi. Esimiehen on tärkeää kysellä alaistensa havaintoja sekä mielipiteitä. Näin esimies saa ajantasaista tietoa työn turvallisuudesta sekä henkilöiden hyvinvoinnista ja pystyy tarvittaessa tekemään tarvittavia muutoksia.

Pienryhmätyö / tiimipalaveri / turvavartti

Tälle keskustelutyypille on useita nimityksiä. Tässä tekstissä sitä kutsutaan pienryhmätyöksi. Pienryhmätyö on tavoitteellinen, mutta melko vapaamuotoinen keskustelu tai tilaisuus, jossa käsitellään työn turvallisuuteen liittyviä aiheita. Siihen yleensä osallistuu työntekijät ja heidän lähiesimiehensä. Pienryhmätyöhön useinkaan ei ole tarkoituksellista osallistaa ylempää johtoa tai ulkopuolisia. Nimensä mukaisesti ryhmän tulisi olla melko pieni, jotta jokaisen henkilön on helpompi osallistua keskusteluun, eikä kukaan jää ryhmän varjoon. Tavoitteena on, että ryhmä pystyy itse oman työnsä asiantuntijoina löytämään kehityskohteita omasta työstään tai kertaavat turvallisuuteen liittyviä asioita. Keskustelun aihe on ennalta määritetty.

Esimerkkirakenne suunnitellulle keskustelulle:

 • Kerätään henkilöt paikalle ja kerrotaan mistä on kyse.
 • Esimies tai joku muu henkilö esittelee aiheen esim. muualla sattunut tapaturma.
 • Ryhmässä keskustellaan voisiko vastaava sattua omalla työpaikalla ja varmistetaan yhdessä, että tarvittavat suojauskeinot ovat käytössä.
 • Tarvittaessa kirjataan ylös tarvittavat parannustoimet ja suunnitellaan niiden toteutus.

Lisää esimerkkiaiheita on esitetty tekstin lopussa.

Johdon turvallisuuskeskustelut

Johdon turvallisuuskeskusteluilla tarkoitetaan suunniteltuja keskustelu hetkiä, joissa yrityksen johto jalkautuu keskustelemaan turvallisuusaiheista työntekijöiden ja urakoitsijoiden kanssa. Tarkoituksena on tuoda yrityksen johtajat lähemmäs itse työntekoa ja osoittaa turvallisuuteen sitoutumista. Tässä on myös tärkeää, että johtavassa asemassa oleva henkilö on toiminnaltaan ja varustukseltaan esimerkillinen sekä osoittaa olevansa kiinnostunut keskustelusta. Keskustelun aihe kannattaa olla suunniteltu, mutta jos keskustelun aikana esiin nousee tärkeitä aiheita, suunnitelmasta on mahdollista poiketa.  

Keskustelussa saadaan tietoa suoraan työntekijöiltä ja urakoitsijoilta. Tärkeänä osana keskustelua on tunnistaa turvallinen työskentely ja vahvistaa sitä. Virheellisestä tai vaarallisesta toiminnasta on myös asiallista tarvittaessa ystävälliseen sävyyn huomauttaa, mutta se on usein huono keskustelun avaus. Turvallisuuskeskusteluja ei tule käyttää rikkeiden etsimiseen ja sanktioiden antamiseen.

Esimerkkisuunnitelma keskustelulle:

 • Avaan keskustelun ja kerron mistä on kyse.
 • Kyselen henkilön työtehtävästä ja kuuntelen.
 • Huomioin turvalliset menetelmät ja anna tunnustusta niistä.
 • Kyselen mahdollisista vaaroista, joita työhön liittyy.
 • Pyrin ohjaamaan ja kannustamaan turvallisuuden kehittämiseen
 • Mikäli keskustelussa on ilmennyt kehitettäviä asioita, kerron miten niitä viedään eteenpäin.
 • Kiitän keskustelusta.

Osana jokaista kokousta

Turvallisuus on hyvä ottaa jokaisen kokouksen esityslistalle. Korostaakseen turvallisuuden tärkeyttä se voidaan laittaa esityslistan ensimmäiseksi aiheeksi. Kokouksen turvallisuusosiossa voi olla esimerkiksi seuraavat aiheet:

 • Mikä on yrityksen turvallisuustilanne nyt?
 • Minkälaista kehitystä on havaittavissa? Tavoitteet?
 • Tapaturmien tai vaaratilanteiden läpikäynti
 • Ajankohtaisia asioita

Tapauksien läpikäynnin tarkoituksena on jakaa tietoa ja etenkin korjaavia toimenpiteitä, joilla tulevaisuudessa voidaan estää vastaavat tapaukset. Turvallisuusasioista on hyvä puhua avoimesti yrityksen sisällä sekä myös ulkoisesti esim. alan järjestötoiminnassa ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Esimerkkiaiheita turvallisuuskeskusteluihin:

 • Muualla sattunut tapaturma ja kuinka vastaavat tapahtumat voidaan estää.
 • Muutokset työympäristössä esim. uusi kone tai laite.
 • Jokin työtehtävä ja sen turvallisuus esim. nostot. Kuinka turvallisuutta voidaan kehittää?
 • Huollot ja käyttövoimasta erotus
 • Liikenneturvallisuus
 • Koneturvallisuus
 • Suojaimet
 • Pöly
 • Työpaikan siisteys ja järjestys
 • Kiireen tunne ja sen vaikutus turvallisuuteen
 • Yhteistoiminta ja tiedonkulku

Lisää esimerkki aiheita on helposti löydettävissä englanniksi käyttämällä hakusanoja toolbox talk.