Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Riskienhallinta

Toimintamallit ja ohjeet

Riskienarvioinnissa selvitetään työhön liittävät vaaratekijät sekä niiden vakavuus ja todennäköisyys. Riskienarvioinnin jälkeen sovitaan toimenpiteet, joilla pyritään vähentämään vaaran vakavuutta ja/tai todennäköisyyttä. Tavoitteena on tehdä työstä ja työympäristöstä kaikille turvallisempi. Tämä kokonaisuutena on riskienhallintaa. Riskienhallinta on tärkeä osa työn turvallisuuden kehittämistä, koska tuntemattomia vaaroja ei voida torjua. Riskienarviointi on syytä päivittää säännöllisesti, esimerkiksi kerran vuodessa ja aina merkittävien muutoksien yhteydessä.

Prosessi

Riskienhallinta aloitetaan arvioinnin suunnittelulla. Suunnittelussa määritetään osallistuvat henkilöt sekä rajataan aihe ja alue, jota arvioidaan. Osallistuvia henkilöitä voivat olla esim. työntekijät, työnjohtajat, työsuojeluvaltuutetut, turvallisuuspäälliköt sekä tehdaspäälliköt. Tavoitteena on, että osallistuvilla henkilöillä on ymmärrystä arvioinnin kohteena olevista toiminnoista ja alueista. Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan myös käytännön asiat kuten arvioinnin aika ja paikka.

Vaara- ja haittatekijöiden tunnistamisvaiheessa pyritään tunnistamaan mahdollisimman kattavasti työhön liittyviä vaara- ja haittatekijöitä eli mahdollisia riskejä. Vaaratekijät ja niiden mahdolliset seuraukset sekä jo olemassa olevat torjuntakeinot kirjataan riskienarviointipohjaan.

Seuraavassa vaiheessa määritetään tunnistettujen riskien todennäköisyydet sekä seuraukset. Todennäköisyyksille ja seurauksille annetaan arvo yhdestä kolmeen ja nämä määrittävät oheisen taulukon mukaisesti riskin vakavuuden asteikolla yhdestä viiteen. Todennäköisyyksien ja seurauksien arvioimisen tueksi riskienarviointipohjan viimeisellä sivulla on esimerkinomaiset kriteerit eri tasoille. 

Toimenpiteitä pohtiessa tulee pyrkiä oheisen kolmiomallin mukaisessa järjestyksessä vaikuttamaan riskien toteutumiseen.  Voidaanko koko vaaratekijä poistaa tai korvata turvallisemmalla vaihtoehdolla? Voidaanko vaaratekijä eristää? Voiko vaaratekijään vaikuttaa suunnittelulla, tekniikalla tai ohjeilla ja koulutuksella? Suojaavatko henkilönsuojaimet vaaratekijältä?

Suunnitelluille toimenpiteille on syytä nimittää vastuuhenkilöt sekä toteutusaikataulut.

Toimenpiteiden toteutuksen jälkeen riskin vakavuus ja todennäköisyys arvioidaan uudelleen ja arvioinnissa huomioidaan toteutetut toimenpiteet.

Riskienarviointi on syytä päivittää säännöllisesti sekä aina merkittävien muutoksien yhteydessä.

Poikkeavat tilanteet

Poikkeavilla tilanteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkea työtä, jota ei ole huomioitu riskienarvioinnissa. Usein nämä tilanteet liittyvät huoltoihin tai ongelmatilanteisiin. Myös näissä tilanteissa työn riskit on arvioitava ja apuna tässä voi käyttää poikkeavan työn riskiarviota, joka toimii tarkastuslistana ja ohjaa huomioimaan monenlaisia riskejä.