Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Tulityöt

Toimintamallit ja ohjeet

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Näitä tulitöitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella.

Toimipisteessä, jossa tehdään tulitöitä, tulee olla tulitöiden valvontasuunnitelma, johon on kirjattu miten tulitöiden turvallisuus on varmistettu.

Tulityöpaikka

Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu palo-osasto tai muu ympäristöstään rajattu alue, jossa tulityöt voidaan tehdä turvallisesti. Vakituiselle tulityöpaikalle on asetettu vakuutusyhtiön toimesta rakenteellisia ja kalusteellisia vaatimuksia. Ensisijaisesti tulityöt tulee suorittaa vakituisella tulityöpaikalla. Vakituisella tulityöpaikalla ei edellytetä tulityölupaa. Vakituisella tulityöpisteellä työskentelevällä henkilöllä ei tarvitse olla tulityökorttia, mutta kortin omaaminen on suositeltavaa.

Sammutuskalusto

Tulityöpaikalla sammutuskalustona on oltava vähintään kaksi 43A 183BC -teholuokan käsisammutinta. Näistä toisen käsisammuttimen voi korvata kahdella 27A 144B C- teholuokan käsisammuttimella tai standardin SFS-EN 671-1 mukaisella toimintakuntoisella paineistetulla pikapalopostilla. Sammutuskaluston on oltava tulityöpaikalla koko tulityön sekä sen jälkivartioinnin ajan. Tulityöluvan myöntäjä voi määrätä tilapäisellä tulityöpaikalla tarvittavan sammutuskaluston, mutta edellä mainittu vähimmäisvaatimus on täytettävä.

Tilapäinen tulityöpaikka

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityötä saa tehdä vain, jos sitä ei voida tehdä vakituisella tulityöpaikalla. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityötä saa tehdä vain henkilö, jolla on voimassa oleva tulityökortti. Tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina kirjallinen, määräaikainen tulityölupa.

Tulityölupa

Tulityölupa kirjataan ennen tulitöiden suorittamista. Tulityölupa on määräaikainen, tulityöpaikkakohtainen ja tarkoitettu vain tulityöluvassa mainituille tulitöille. Mikäli tulityöluvan voimassaolon aikana tulityöpaikan olosuhteet muuttuvat, tulityöluvan myöntäjän on päivitettävä tulityölupa vastaamaan uusia olosuhteita.

Tulityöluvan myöntäjä määrää tulityöluvassa turvatoimet, jotka hän on todennut tarpeelliseksi tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella. Tulityön saa aloittaa vasta, kun tulityöntekijä ja tulityövartija ovat varmistaneet, että tulityöluvassa määrätyt turvatoimet on toteutettu. Tulityöluvassa on nimettävä tulityöluvan myöntäjä, tulityöntekijät ja tulityövartijat. Tulityön päättymisestä ilmoitetaan luvan myöntäjälle.

Toimenpiteet ennen tulitöiden aloittamista tilapäisellä tulityöpaikalla

  • Tulityöpaikka on puhdistettava syttyvistä materiaaleista.
  • Syttyvät materiaalit, joita ei voida poistaa, on suojattava tiiviisti palamattomalla suojapeitteellä.
  • Tulityöpaikalla olevat laitteet ja varusteet (esim. kaapelit) on suojattava
  • Rakenteissa olevat aukot on suojapeitettävä ja raot on tiivistettävä.
  • Rakenteiden syttyvät pinnat on suojattava
  • Kipinöiden ja roiskeiden kulkeutuminen ympäristöön sekä lämmön johtuminen rakenteiden sisään on estettävä.
  • Työtilassa on tarvittaessa mitattava kaasupitoisuus ja tila on tarvittaessa tuuletettava.
  • Paloilmoitin ja sammutusjärjestelmä, jonka laukaisu perustuu savunilmaisuun, on erheellisten hälytysten estämiseksi tarvittaessa irtikytkettävä alueelta, johon tulityöstä aiheutuvat käryt voivat levitä, ja kytkettävä takaisin päälle heti kun se on mahdollista.
  • Sprinklerilaitteistoa ei kytketä pois päältä, vaan tarvittaessa sprinklerisuuttimet suojataan väliaikaisella suojauksella, joka on poistettava välittömästi tulitöiden jälkeen.

Tulityövartiointi

Tulityövartiointi on toteutettava koko työn ajan, myös työtaukojen aikana. Tulityön suorittajan ja tulityövartijan tulee sopia etukäteen menettelyistä hätätilanteessa, esim. merkinanto työn keskeyttämiseksi. Tulityön jälkeen on tulityövartiointi toteutettava tulityöluvan mukaisesti, kuitenkin vähintään yhden tunnin ajan. Tulityöntekijä ei voi toimia työnaikaisena tulityövartijana. Tulityön vartija keskittyy ympäristön valvontaan. Tulityövartiointia saa suorittaa vain tulityökortin omaavat henkilöt.