Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Koulutus ja luvanvaraiset tehtävät

Toimintamallit ja ohjeet

Henkilöstön koulutus on tärkeä osa ammattitaidon ja turvallisuuden kehitystä sekä ylläpitoa. Tutkimusten mukaan voidaan todeta, että työturvallisuuskoulutuksen määrä korreloi suoraan työturvallisuustulosten kanssa. On myös huomioitava, että joidenkin tehtävien suorittaminen vaatii lainsäädännön mukaan pätevyyden, koulutuksen tai luvan.

Koulutussuunnitelma

Henkilöstön kouluttaminen on syytä suunnitella työn luonteen ja henkilöiden tehtävien mukaisesti. Koulutuksista tulee pitää kirjaa, jotta kaikki koulutuksia tarvitsevat henkilöt pääsevät koulutuksiin ja kertauskoulutuksia osataan järjestää oikeaan aikaan. Henkilöstön koulutusmäärille voidaan asettaa myös tavoitteita. Tavoite voi esimerkiksi olla vähintään 8 tuntia koulutusta jokaiselle vuodessa.

Koulutussuunnitelman runko voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

 • Kaikille työturvallisuuden perusteita käsittelevä koulutus (työturvallisuuskortti tai vastaava) ja ajoittain kertauskoulutus, jossa kerrataan aiheita ja syvennytään niihin tarkemmin.
 • Ensiapukoulutusta vähintään kolmasosalle henkilöstöstä. Tavoitteena tulisi olla, että työpaikalla on jatkuvasti paikalla useampi ensiapukoulutettu henkilö.
 • Esimiehille koulutusta, jossa keskitytään esimiehen rooliin ja työturvallisuusvastuihin.
 • Työtehtävien mukaisesti tarvittavat lisäkoulutukset kuten tulityö, tieturvallisuus, sähköturvallisuus, trukki, henkilönnostin, pyöräkone, nosturit, taakan kiinnitys nosturiin ja korkealla työskentely.
 • Työsuojeluvaltuutetuille, -päälliköille sekä muille turvallisuuden parissa työskenteleville koulutusta tapaturmien tutkintaan.

Koulutuksia voi järjestää itse yrityksen sisällä tai hankkia kouluttajan yrityksen ulkopuolelta. Näiden koulutuksien lisäksi on hyvä järjestää tilaisuuksia, joissa käydään läpi tapahtuneita tapaturmia tai vaaratilanteita ja pohditaan yhdessä miten vastaavien tapauksien tapahtuminen voidaan estää jatkossa.

Luvanvaraiset tehtävät

Lainsäädännön mukaan seuraavat tehtävät vaativat työnantajan kirjallisen luvan:

 • Trukin käyttäminen
 • Henkilönostimen käyttäminen
 • Torninosturin kuljettaminen (alle 25 tm kuormamomentti)
 • Taakan kiinnittäminen asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin

Lupaa myönnettäessä työnantajan on varmistuttava, että laitteen käyttäjällä on riittävät tiedot ja taidot kyseisen laitteen käyttämiseen. Tiedot ja taidot voi olla hankittu koulutuksessa tai työkokemuksella.

Yksi tapa kouluttaa henkilöstöä on ns. trukkikortti sekä muut erilaiset ulkoiset koulutukset. Ennen koulutusta on varmistuttava, että koulutus on sisällöltään tarkoituksenmukainen ja antaa tarvittavat tiedot ja taidot. Ulkoisesta koulutuksesta saadut kortit ja todistukset eivät korvaa työnantajan myöntämää lupaa. Luvan on oltava kirjallinen ja konemallikohtainen. Jos yrityksellä on jo valmiiksi osaavaa henkilöstöä, voivat he kouluttaa muita työntekijöitä laitteiden käyttöön ja tehtävien suorittamiseen. Yrityksen sisäisesti järjestetyissä koulutuksissa pystytään helposti huomioimaan työpaikan erityispiirteitä ja käyttämään työssä käytettäviä koneita.

Samantyyppistä lupamenettelyä voidaan soveltaa muihinkin vaativiin työtehtäviin ja koneiden käyttöön. Luvan myöntämisen jälkeen on hyvä järjestää myös kertauskoulutuksia.

Erityinen pätevyysvaatimus

Lainsäädännön mukaan seuraavien laitteiden kuljettajilla tulee olla asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa suoritettuna:

 • Ajoneuvonosturi, jonka nostokyky on yli 5 t
 • Torninosturi, jonka kuormamomentti on yli 25 tm
 • Kuormausnosturi, jonka kuormamomentti on yli 25 tm ja on tarkoitettu pääasiassa muuhun käyttöön kuin ajoneuvojen kuormaamiseen ja purkamiseen.